Privacy Policy

last_modified: 2021. 02. 15

Download

Adatkezelési tájékoztató 

1. Adatkezelő azonosítása 

A https://www.avmax.hu/ internet címen elérhető webhelyet az 

AVmax Rendszertechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  Társaság 

Rövidített név: AVmax Rendszertechnika Kft. 

Cégjegyzékszám: 01-09-358845 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 24127848-2-43 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 54. 

Üzleti tevékenység helye: 1113 Budapest, Bocskai út 54. 

Telefon: +36 1 385 3653; +36 30 3168151 

E-mail cím: avmax@avmax.hu 

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. 

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya 2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése  tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint  a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi  rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió  Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR), 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi  CVIII. törvény (Ekertv.) 

- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól  szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.). 

rendelkezései alapján kezeli. 

2.2. Jelen tájékoztató hatálya az https://www.avmax.hu/ webhely (a továbbiakban:  webhely) használata során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes  személyek. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket  illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása. 

3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a  hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti  jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó  bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési  tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési  nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre  kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű  és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti  jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az  adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai  jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez. 

3.3. Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési  műveletek végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok  kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló  fejezetekben olvashat Felhasználó. 

4. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához  kapcsolódó adatkezelés 

4.1. Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó  technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz. 

4.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát  rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról. 

5. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából,  valamint az „Időpontfoglalás” gombra kattintva elérhető üzenetküldő  felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail  cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók. 

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján  a Felhasználó hozzájárulása. 

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása: 

Az üzenetet küldő Felhasználó: 

- neve 

- e-mail címe, 

- üzenet tárgya, 

- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai. 

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében  Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez  adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes  adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt  személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja  el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből. 

5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a  Felhasználó számára. 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások: 

- üzenet írása a weboldalon, 

- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail  cím(ek) használatával), 

- a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit  Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít. 

5.5. Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó  igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény  teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az  információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az  esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését  követően törli Adatkezelő az adatokat. 

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében  elkülönülő adatkezelési listán.

6. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés 

6.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével és a hozzájáruló nyilatkozat  bejelölésével feliratkozik a hírlevélre. 

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt.  6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes  hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a  hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló  nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy  hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti  kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez. 

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő  általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás  igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás  igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően  meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a  hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és  további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen  üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként  bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez. 

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása: 

- név, 

- e-mail cím. 

6.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére,  e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról  és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és  eladásösztönző tartalmak küldését jelenti. 

6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt  adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig  (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli. 

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében  elkülönülő adatkezelési listán.

7. AV Integrátor Partnerprogramhoz kapcsolódó adatkezelés 

7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: az a természetes személy (a továbbiakban:  Kapcsolattartó), akinek adatait a webhely „AV Integrátor Partnerprogram”  menüpontjából elérhető jelentkezési lapon kitöltik és elküldik abból a célból,  hogy az általa képviselt szervezetet regisztrálja a programban. 

7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a  Kapcsolattartó által képviselt szervezet jogos érdeke. 

A partnerprogramba regisztráló szervezet jogos érdeke a regisztrációval járó  költségcsökkenést eredményező kedvezmény igénybevétele. 

Adatkezelő a Kapcsolattartó adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel  kapcsolatos ügyintézés és kedvezmény, valamint szolgáltatások biztosítása  keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok  körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik. 

A kedvezmény megszerzése és igénybevétele, az ezekhez szükséges  információcsere nem valósulhat meg a Kapcsolattartó természetes személyek  adatainak kezelése nélkül, tehát az AV Integrátor Partnerprogramban való  részvétel biztosításához elengedhetetlen az adatkezelés. 

Kapcsolattartó az érdekmérlegelés részleteiről jelen tájékoztató 1. számú  mellékletében olvashat. 

7.3. Kezelt adatok körének meghatározása:  

Kapcsolattartó adatai: 

- kapcsolattartó neve, 

- kapcsolattartó e-mail címe, 

- kapcsolattartó telefonszáma 

Képviselt szervezetre vonatkozó adatok: 

- neve, 

- székhelye, 

- adószáma, 

- tevékenységi köre, 

- viszontértékesítés esetén a forgalmazni kívánt márka megjelölése.

7.4. Az adatkezelés célja: a Kapcsolattartó által képviselt szervezet AV Integrátor  Programban való részvételének, és ezzel részére költségmegtakarítással járó  kedvezmény biztosítása. 

- kapcsolattartó személyazonosító adatai kezelésének célja a Kapcsolattartó  azonosítása és az igénybevételi jogosultság ellenőrzése. 

- az elérhetőségek kezelésének célja a kedvezmények biztosításához és  igénybevételéhez szükséges kapcsolattartás, 

- a képviselt szervezetre vonatkozó adatok kezelésének célja a szervezet  azonosítása, a kedvezményre való jogosultság nyilvántartása és a kedvezmény  igénybevételének biztosítása, 

- viszonteladói kedvezmények igénybevétele, 

- szakmai tréningen való részvétel lehetősége, 

- technológiai tanácsadás, 

- a rendszerek programozásában és rendszerbe illesztésében való segítség  nyújtása. 

7.5. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a Kapcsolattartó által képviselt  szervezet az AV Integrátor Partnerprogramban való részvételének végét követő  5 év elteltéig, illetve a Kapcsolattartó tiltakozási, törlési kérelmének helyt adás  esetén kérelemre történő törléséig tart. A partnerprogramba való jelentkezés elutasítása esetén az elutasító döntést követően haladéktalanul törlésre  kerülnek az adatok. 

7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében  elkülönülő adatkezelési listán. 

8. Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés 

8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „AJÁNLATOT KÉREK” feliratú  gombra kattintva előugró e-mail üzenetküldő felület használatával az  Adatkezelőnek e-mail üzenetet küldő Felhasználók. 

8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján  a Felhasználó hozzájárulása, melyet a Felhasználó az e-mail üzenet  elküldésével ad meg. 

8.3. Kezelt adatok körének meghatározása: 

Az ajánlatkérést küldő Felhasználó: 

- neve, 

- e-mail címe,

- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai. 

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében  Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez  adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes  adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt  személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja  el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből. 

8.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelőtől ajánlat kérésének lehetővé tétele a  Felhasználó számára. 

8.5. Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat kérés megválaszolásáig, illetve a  Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az ajánlatkérés  megválaszolását követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az  információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az  esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését  követően törli Adatkezelő az adatokat. 

8.6. Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek  tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés  jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés  olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Időtartamot illetően a megrendelés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő  a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési  kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli  törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek  elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.  

A szerződés kapcsán kezelt esetleges további adatokat – pl. a Felhasználó és  Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei – Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre  alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig kezeli. 

8.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében  elkülönülő adatkezelési listán. 

9. Adattovábbítás 

9.1. Adatkezelő nem továbbít adatokat harmadik személyeknek. 

9.2. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít  adatokat.

10. Adatfeldolgozó igénybevétele 

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó  szervezeteket. 

10.1. Tárhelyszolgáltató 

10.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató  Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől  függetlenül. 

10.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 

Vesilta Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Vesilta Kft. 

Cégjegyzékszám: 09-09-022147 – Debreceni Törvényszék Cégbírósága Adószám: 11712987-2-09 

Székhely: 4032 Debrecen, Bán Imre utca 48. 

Telephely: 4032 Debrecen, Füredi u 98. 

Telefon: +36 30 849 9490 

E-mail cím: info@vesilta.hu

Webhely: https://vesilta.hu/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban:  Adatfeldolgozó). 

10.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az  adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti. 

10.1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: A webhely  információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása. 

10.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes  adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél  jelzett adatkezelési időtartamokkal. 

10.1.6. Adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely  informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását  jelenti.

10.2. Weboldal fejlesztő 

10.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató  Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől  függetlenül. 

10.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 

BEET Creative Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: BEET Creative Kft. 

Cégjegyzékszám: 03-09-128128 - Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám: 25054343-2-03 

Székhely: 6500 Baja, Szarvas Gábor utca 14. 

Telephely: 6500 Baja, Szarvas Gábor utca 14. 

Telefon: +36 30 538 5352 

E-mail cím: hello@beet.hu 

Webhely: https://beet.hu/

gazdasági társaságot, mint a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban:  Adatfeldolgozó). 

10.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az  adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti. 

10.2.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: A webhely  információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása a  szükséges információtechnológiai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés  útján. 

10.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes  adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél  jelzett adatkezelési időtartamokkal. 

10.2.6. Adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely  informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai  műveleteket jelenti. 

10.3. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás 

10.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó  Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások  igénybevételétől függetlenül. 

10.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a 

THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC (MailChimp) 

Rövidített név: THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC

Cégjegyzékszám: 20161685162

Adószám: 20161685162

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA Telephely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Postacím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA Telefon: +1 678 999 0141

E-mail: privacy@mailchimp.com

Webhely: https://mailchimp.com/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő  szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

10.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az  adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó nevét és e-mail címét  érinti. 

10.3.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: Az Adatkezelő által hírlevél  küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett  működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges  technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján. 

10.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó  hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok  Felhasználó kérésére történő törléséig. 

10.3.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél  küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges  technikai műveleteket jelenti. 

10.4. Ügyfelekkel való kapcsolattartást segítő rendszer 

10.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen keresztül Adatkezelővel  kapcsolatot létesítő Felhasználók.

10.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 

MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő  Részvénytársaság 

Rövidített név: MiniCRM Zrt. 

Cégjegyzékszám: 01-10-047449 

Adószám: 23982273-2-42 

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. 

Telephely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. 

Postacím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. 

Telefon: +36 1 999 0402 

E-mail: help@minicrm.hu 

Webhely: https://www.minicrm.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által az ügyfelekkel való  kapcsolattartáshoz használt szoftver szolgáltatóját (a továbbiakban:  Adatfeldolgozó). 

10.4.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az  adatfeldolgozás a Felhasználó által a weboldal űrlapjain megadott adatokat  érinti. 

10.4.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a rugalmasabb ügyvitelt és  kapcsolattartást segítő szoftver információtechnológiai értelemben vett  működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges  technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján. 

10.4.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Üzenetküldés, ajánlatkérés, valamint  időpontfoglalás kapcsán az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó  igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény  teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az  információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban  az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését  követően törli Adatkezelő az adatokat.  

10.4.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a  Felhasználókkal való kapcsolattartást segítő szoftver informatikai  értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

10.5. Elektronikus levelező szoftverhez kapcsolódó adatkezelés 

10.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: Jelen tájékoztatóban megjelölt  Érintettek, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a  kapcsolatot. 

10.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a 

Microsoft Ireland Operations Limited 

rövidített név: Microsoft Ireland Ltd. 

cégjegyzékszám: 256796 

közösségi adószám: IE8256796U 

székhely: 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 

postacím: One Microsoft Place, South County Business Park,  

Leopardstown, Dublin 18, Ireland 

kapcsolat: https://www.microsoft.com/hu HU/concern/privacy/

telefon: +1 800 710 200 

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt szoftver  fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

10.5.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: elsősorban az  érintett neve és e-mail címe, másodsorban az Érintett által elektronikus  levélben megküldött további adatok. 

10.5.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: Az elektronikus levelezés  működésének biztosítása. 

10.5.5. Adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag az elektronikus  levelezéshez szükséges szoftver biztosítását jelenti. 

10.6. Adatfeldolgozás más célra nem történik. 

10.7. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót  nem vesz igénybe. 

11. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

11.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a  Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott  Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés  céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett  adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett  intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő  indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított  egy hónapon belül megadja. 

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb  a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért  további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,  észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 12. pont szerint). 

11.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá  vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat  tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,  továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek  továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a  személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a  Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a  személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

11.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését,  melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem  beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az  adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes  adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

11.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa  kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az  alábbiak valamelyike teljesül: 

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás  arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő  ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és  ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés  céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján  végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai  elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

11.5. A törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, ha: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat  gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és  az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező  jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen  üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami  jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a  személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett  Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban  az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul,  vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az  Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

11.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével  kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő  jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a  személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja,  hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek  elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival  szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez kapcsolódnak. 

12. Felhasználó kérelmeinek teljesítése 

12.1. A 11. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen  biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen 

megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az  Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy  a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

12.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem  beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót  a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását  is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek  számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő  meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a  kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a  Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a  kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az  érintett Felhasználó azt másként kéri. 

12.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme  nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított  egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának  okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 14.  pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet  bírósági jogorvoslati jogával. 

12.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő  módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő  Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak  az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei  vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,  további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez  szükséges információk nyújtását kérheti. 

12.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1113 Budapest, Bocskai út 54. alatti címére, e-mailben az avmax@avmax.hu e-mail címre juttathatja el. E mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a  Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről  küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem  figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az  elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

13. Adatvédelem, adatbiztonság 

13.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében  gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel  valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az  egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő  intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,  továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a  véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika  megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat. 

13.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások  feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai  rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem  kapcsolhatók egy személyhez sem. 

13.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél  elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a  vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági  intézkedések mellett. 

13.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http  protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg  azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított  adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített  adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos  feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri  felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó  jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése. 

14. Jogérvényesítés 

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 1 391 1400 

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Webhely: https://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az  érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,  mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 

2021. január 22. 

AVmax Rendszertechnika Kft. 

1. számú melléklet az AVmax Rendszertechnika Kft. http://www.avmax.hu/ webhely használatával kapcsolatban végzett adatkezeléséről szóló tájékoztatójához 

Érdekmérlegelés az AV Integrátor Partnerprogramba történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezeléshez 

1. Az adatkezelés oka, a jogos érdek azonosítása 

1.1. Az adatkezelés célja kedvezmények biztosítása a partnerprogramban részt vevő  szervezet részére. 

1.2. Az AV Integrátor Partnerprogramba regisztráló szervezet jogos érdeke a programban való részvétellel járó költségcsökkenést eredményező kedvezmény  igénybevétele. 

1.3. Fentiekre tekintettel Adatkezelő a szervezet Kapcsolattartója adatainak kezelése  tekintetében az adatkezelés jogalapjaként a partnerprogramba regisztráló szervezet  jogos érdekét jelöli meg. 

1.4. Mindemellett Adatkezelő jogos érdeke is, hogy kedvezményekkel ösztönözze szolgáltatásuk igénybevételét.

2. Az adatkezelés szükségessége 

2.1. A kedvezmények érvényesítéséhez szükséges a partnerprogramba regisztráló  szervezet Kapcsolattartójának, mint a szervezetet képviselő természetes személy  azonosítása. 

2.2. A Kapcsolattartó közreműködése szükséges, a szervezet nevében történő  eljárása során érvényesíthetők a kedvezmények. 

3. Az érintett érdekeinek meghatározása, az adatkezelés rá gyakorolt hatásai 3.1. Az érintett Kapcsolattartóra vonatkozóan kezelt adatok: 

Kapcsolattartó adatai: 

- neve, 

- e-mail címe, 

- telefonszáma. 

Képviselt szervezetre vonatkozó adatok: 

- neve, 

- székhelye, 

- adószáma, 

- tevékenységi köre, 

- viszontértékesítés esetén a forgalmazni kívánt márka megjelölése. 

3.2. Az AV Integráló Partnerprogram használata során a szolgáltatások  igénybevételére, kedvezmények érvényesítésére vonatkozóan keletkeznek adatok,  melyekből esetlegesen levonhatók következtetések. 

3.3. A Kapcsolattartó az általa képviselt szervezet alkalmazottja, tagja, részvényese,  tulajdonosa, vagy a szervezetnél egyéb képviseleti joggal rendelkező személy. 

3.4. Alkalmazotti státusz esetén munkaköri feladata a kapcsolattartási, képviseleti  feladatok ellátása.  

3.5. Tagsági, részvényesi, tulajdonosi pozíciója esetén a képviselt szervezet általi  kedvezmény igénybevétele a Kapcsolattartó jogos érdeke is.  

3.6. Minden esetben megállapítható, hogy a partnerprogrammal kapcsolatos  adatkezelésre észszerűen számíthat a Kapcsolattartó.

3.7. Kapcsolattartó érdeke az információs önrendelkezési jogának, illetve a  személyes adatai fölötti rendelkezési jogának szabad gyakorlása, és az azok  tiszteletben tartásához fűződő érdeke. 

3.8. Érdeke továbbá az általa képviselt szervezethez való kötődésére vonatkozó  adatokból, a szervezet képviseletében érvényesített kedvezményekből – és ehhez  kapcsolódóan a szervezet által igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó szokásokból – levonható következtetések megóvásához, tiszteletben tartásához fűződő érdeke. 

3.9. A kezelt adatok köre a Kapcsolattartó nevén kívül további magánjellegű  adatokat nem foglal magában, csak az általa képviselt szervezetnél rendelkezésre álló  elérhetőségeit és a szervezet adatait tartalmazza. Ebből kifolyólag a Kapcsolattartó  magánszféráját nem érinti jelentősen az adatkezelés. 

4. Az adatkezelés folyamatába beépített azon garanciák, amelyek az érintettek  jogainak védelmét, és az arányos jogkorlátozást szolgálják 

4.1. Adatkezelő a Kapcsolattartó adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel  kapcsolatos ügyintézés és kedvezmény biztosítása keretében, az ehhez szükséges  mértékben és ideig kezelik, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges  adatokra szorítkoznak. 

4.2. A partnerprogramba történő regisztráció során keletkező adatok (szolgáltatások  igénybevétele, vásárlások, kedvezmények érvényesítése és az ezekből esetlegesen  levonható következtetések) nem kerülnek felhasználásra olyan módon, mely a  Kapcsolattartóra, szokásaira vonatkozó következtetések levonását eredményezné. 

4.3. Az adatokat nem ismeri meg további személy. 

4.4. Az Adatkezelőnél csak a weboldal gondozásával megbízott személy, továbbá a  partnerprogram üzemeltetésében, valamint annak keretében megkötött ügyletek  lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá az adatokhoz. 

4.5. Adatkezelő az Adatfeldolgozókat írásbeli szerződésben kötelezték a megfelelő  adatbiztonság garantálására és az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő  adatfeldolgozásra. 

4.6. Az Adatkezelő az AV Integrátor Partnerprogramba történő regisztráció során az  igénylőnek rendelkezésére bocsátott adatkezelési tájékoztatóval biztosították az  előzetes tájékoztatást az adatkezelésről.

4.7. Az előzetes tájékoztatásra és az adatkezelés céljára és jellegére tekintettel a  Kapcsolattartó észszerűen számíthat az adatkezelésre. 

5. Az érdekek összevetése 

5.1. Az Adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek a Kapcsolattartó által  képviselt szervezet vagyoni érdeke. 

5.2. A szervezet jogos érdekét jelentő kedvezmények igénybevétele csak a  Kapcsolattartó adatainak kezelésével biztosítható. 

5.3. A kedvezmények igénybevétele, biztosítása egyaránt érdeke a Kapcsolattartó  által képviselt szervezetnek és az Adatkezelőnek. 

5.4. Kapcsolattartó magánszféráját kis mértékben érinti az adatkezelés, mivel a  nevén kívül a többi kezelt adat az általa képviselt szervezetre vonatkozik elsősorban. 

5.5. A fent kifejtett garanciák betartása mellett az Adatkezelő az AV Integráló  Partnerprogramba regisztráló szervezet jogos érdekének érvényesítése céljából  indokoltnak, szükségesnek, és arányosnak ítélik meg a Kapcsolattartó adatainak  kezelését. 

2021. január 22. 

AVmax Rendszertechnika Kft.