Felhasználási feltételek

Utoljára módosítva: 2021. 02. 15

Letöltés

Felhasználási feltételek 

1. A webhely üzemeltetője 

A https://avmax.hu/ internet címen elérhető webhelyet az 

AVmax Rendszertechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  Társaság 

Rövidített név: AVmax Rendszertechnika Kft. 

Cégjegyzékszám: 01-09-358845 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 24127848-2-43 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 54. 

Üzleti tevékenység helye: 1113 Budapest, Bocskai út 54. 

Telefon: +36 1 385 3653; +36 30 3168151 

E-mail cím: avmax@avmax.hu 

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. 

2. Ügyfélszolgálat 

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató  ügyfélszolgálatához: 

2.1.Telefonon 

Telefonszámok: +36 1 385 3653; +36 30 3168151 – a hívás nem emelt díjas! Elérhető hétfőtől péntekig 09.00 órától 17.00 óráig. 

2.2. E-mail-ben 

E-mail cím: avmax@avmax.hu 

Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt, valamint az „Időpontfoglalás”  feliratú gombra kattintva elérhető üzenetküldési lehetőség. 

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2  munkanapon belül válaszol.

3. A magyar jog kikötése 

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban:  webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a  szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra,  valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai 

jog alkalmazandó, különös tekintettel 

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban:  Ptk.), 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi  CVIII. törvényre és 

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól  szóló 2008. évi XLVIII. törvényre. 

3.2. Jelen felhasználási feltételekben (a továbbiakban: felhasználási feltételek)  említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint  értendők. 

3.3. A jelen felhasználási feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és  ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és  ünnepnapokat kell érteni. 

4. Felhasználói feltételek hatálya és alanyai 

4.1. Jelen felhasználási feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, és ott  közzétett tartalmakra, a webhely felhasználására vonatkoznak. A szolgáltatások illetve termékek megrendelésének és a megrendelések  teljesítésének feltételeiről a Felek külön egyeznek meg, és e tárgyban külön  kötnek szerződést. 

4.2. A webhely üzemeltetője a fent azonosított Szolgáltató. 

4.3. A Felhasználó lehet minden jogképes természetes személy, ideértve a külföldi  természetes személyeket is. Vásárlóként, megrendelőként jelen szerződési  feltételek szerinti Felhasználó lehet minden jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi  jogalanyokat is. 

4.4. A felhasználási feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és  határozatlan időre szól. 

5. AV Integrátor Partnerprogramba történő regisztráció 

5.1. A Felhasználónak lehetősége van partnerprogramba regisztrálni. A  Partnerprogramban részt vevő Felhasználó egyedi feltételekkel rendelhet  Szolgáltatótól termékeket és szolgáltatásokat. A programban való részvétel  további feltételeit Felek külön határozzák meg. 

5.2. A partnerprogramba történő regisztráció ingyenes. 

5.3. A regisztrációt a Felhasználó az „AV Integrátor Partnerprogram” menüpont  alatt a megjelenő űrlap kitöltésével, valamint a jelen szerződési feltételek  elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a  „Regisztráció” feliratú gombra kattintással adja meg. 

5.4. Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket  kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal  történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben  Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt. 

5.5. Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való  felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta  fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket. 

5.6. A regisztráció fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél  által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Ugyanilyen okból történő  törlés esetén, amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor  egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem  akadályozza. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott  Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés  összegéből.

5.7. Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a  Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül  – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt. 

5.8. A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából  kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú  felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről  Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat. 

5.9. A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem  érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését. 

6. Termékek, valamint szolgáltatások megrendelése 

6.1. A webhelyen bemutatott termékek, szolgáltatások megrendelésére  Felhasználónak a Szolgáltatóval történő külön kommunikáció útján van  lehetősége, melynek kezdeményezésére szolgál a webhelyen elérhető  „Ajánlatkérés”, valamint „Időpontfoglalás” menüpont.  

6.2. Az ennek nyomán létrejövő szerződéseket külön kötik meg a Felek a  weboldalon kívül folytatott kommunikáció során egyeztetett formában. A  létrejövő szerződés feltételeit a külön megkötött szerződés határozza meg. 

7. Felelősség kizárása 

7.1. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett  károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az  internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható  felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes  hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak  nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek,  megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése,  késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében  Szolgáltatót nem terheli felelősség.

7.2. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás  nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes  Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével.  

7.3. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a  valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató  nem felelős a termékismertetők rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy  a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges  változtatásából adódó eltérésekért. 

7.4. Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes  bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására, az ebből eredő esetleges  következményekért nem felelős. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1. Szolgáltató a webhelyen böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja  magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a  webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok  érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és  nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen felhasználási feltételekben és további tájékoztató  dokumentumokban érheti el. 

9. Adatkezelés, adatvédelem 

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "Adatkezelési tájékoztató" és a  "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást. 

10. Felhasználási feltételek módosítása 

10.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket  bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa. 

10.2. A felhasználási feltételek a webhelyen mindenkor elérhető aktuális  tartalommal hatályos.

11. Alkalmazandó jog 

11.1. Jelen felhasználási feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:  

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi  CVIII. törvény és 

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól  szóló 2008. évi XLVIII. törvény. 

12. Észrevétel, panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet 12.1. Észrevétel, panasz 

12.1.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának,  alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró  személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával,  értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére  vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó észrevételével illetve  panaszával telefonon, postai úton és elektronikus levélben fordulhat  Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken: 

AVmax Rendszertechnika Kft.

Telefonszám: +36 1 385 3653; +36 30 3168151

Postacím: 1113 Budapest, Bocskai út 54.

E-mail: avmax@avmax.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal  orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Fogyasztónak minősülő Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt  Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja. 

12.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége 

Fogyasztónak minősülő Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével,  biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a 

szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és  teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti. 

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel  rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei  (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület  illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak  a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon. 

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető  testületet jelölhet meg. 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara  

mellett működő Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Telefon: +36 1 488 2186 

Fax: +36 1 488 2186 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Webhely: http://bekeltet.hu

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:  

Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez  kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban  szintén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti  Békéltető Testület jogosult eljárni. 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési  kötelezettség terheli. 

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett  működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú  fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség  létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az  ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és  költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a  fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

12.2. Jogérvényesítés bírósági úton 

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az  esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő  alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet  eredményre, Fogyasztónak minősülő Felhasználó a lakhelye vagy  tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye  szerinti Budai Központi Kerületi Bíróságon is megindíthatja a pert. 

12.2.1. Ha Fogyasztónak minősülő Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten  vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban  igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét. 

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja 

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre,  akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy  szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges  harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. 

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról  további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál. 

12.2.2. Fogyasztónak minősülő Felhasználó az áru minőségére vonatkozó  panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében  vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy  mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására  vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes  megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi  hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei  megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon. 

Fogyasztónak minősülő Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató  székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is: 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Postacím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36 1 450 2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

12.3. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet: Felhasználó jogérvényesítési  lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 1 391 1400 

Fax: +36 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Webhely: https://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint  - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is  megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 

2021. január 22. 

AVmax Rendszertechnika Kft.